Izolatorium

Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS CoV-2, skierowane na piśmie do tego izolatorium przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza, lub felczera, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego:

– z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu, lub w przypadku pogorszenia stanu zdrowia do przeniesienia do szpitala zakaźnego, lub szpitala z oddziałem zakaźnym, po uprzednim uzgodnieniu przez personel medyczny izolatorium z lekarzem ze szpitala zakaźnego, lub szpitala z oddziałem zakaźnym.

– osoby hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.


KTO KIERUJE DO IZOLATORIUM

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w wyjątkowych sytuacjach pracownik służby medycznej

z wystawionym skierowaniem do izolatorium.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO IZOLATORIUM

1. Rozpoznanie COVID -19 na podstawie dodatniego wyniku PCR lub testu antygenowego.
2. Wynik testu PCR lub testu antygenowego w formie dokumentu papierowego, elektronicznego, lub sms.
3. Stan nie wymagający tlenoterapii.
4. Brak ostrych i przewlekłych chorób współistniejących, wymagających leczenia specjalistycznego, lub zakończone leczenie specjalistyczne ( zachowawcze i/lub zabiegowe) chorób współistniejących; stan po operacjach, embolizacjach, leczeniu endoskopowym itp.)

KRYTERIA WYKLUCZAJĄCE Z PRZYJĘCIA DO IZOLATORIUM

1. Ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych.
2. Niewydolność oddechowa.
3. Obraz ciężkiego zapalenia płuc w badaniach obrazowych, niezależnie od stanu klinicznego.
4. Niestabilność krążeniowo – oddechowa wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo – oddechowa
5. Aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna.
6. Ostre psychozy, niezależnie od etiologii.
7. Stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami.
8. Zaawansowane zespoły otępienne.
9. Chorzy pozostający w opiece paliatywnej z powodu choroby terminalnej, niezależnie od etiologii
10. Współistniejące choroby zakaźnego.
11. Czynne zakażenie niektórymi drobnoustrojami – alert patogenowy.
12. Nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności
13. Ciężarne bez względu na stan zaawansowania ciąży


ADRES IZOLATORIUM

ul. 23 Marca 105, 80-850 Sopot

TELEFONY KONTAKTOWE:

Koordynator izolatorium: 603-412-874
Lekarz : 58 551 72 63 do 65 wew. 130
Dyżurka pielęgniarek:

Piętro I – 58 551 72 63 do 65 wew. 124
Piętro II – 58 551 72 63 do 65 wew. 224
Piętro III 58 551 72 63 do 65 wew. 329

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot