RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie, ul. B. Chrobrego 6/8; 81-756 Sopot.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie możliwy jest pod adresem email: lesnik@sanatoria.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia i innych jednostek, na zlecenie których działa SPZOZ.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą jednostki na zlecenie których działa SPZOZ.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i/lub warunkiem umownym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować odstąpieniem od świadczenia usług medycznych.
9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych, w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot