RODO
  • Klauzula informacyjna dla gości SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w sopocie
  • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie
  • Klauzula informacyjna dla osób ewidencjonowanych w rejestrze korespondencji SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie
  • Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w sanatorium uzdrowiskowym „Leśnik”
  • Klauzula informacyjna dotycząca osób świadczących usługi na podstawie umów cywilno-prawnych, zawartych z SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie
  • Klauzula informacyjna dla pacjentów SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie
  • Klauzula informacyjna dla Pracowników SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie, ul. B. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot, NIP: 585-13-42-944, REGON: 000308235, zwany dalej: „Administratorem”.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iodo@zozsopot.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu, wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną tj. świadczenia usług hotelarskich przez SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” W Sopocie, oraz zarządzania udzielaniem tych usług, w tym podjęcie działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie (rezerwacja pobytu) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z realizacją tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w zakresie zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” W Sopocie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). Zakres przetwarzanych danych określony został w karcie rejestracyjnej i obejmuje co najmniej dane konieczne dla zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres, Pesel (dane do faktury jeśli są inne niż adres). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub okres, przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów będzie trwał dłużej.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub przenoszenia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie, ul. B. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot, NIP: 585-13-42-944, REGON: 000308235, zwany dalej: „Administratorem”.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iodo@zozsopot.pl

3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych, w zależności od wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. W przypadku gdy złożenie oferty pracy zakończy się zatrudnieniem, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami, dotyczącymi przechowywania akt pracowniczych (50 lat). Jeśli Pani/Pana oferta nie zostanie pozytywnie rozpatrzona, Pani/Pana dane zostaną trwale usunięte, chyba, że wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji. Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub przenoszenia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie, ul. B. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot, NIP: 585-13-42-944, REGON: 000308235, zwany dalej: „Administratorem”.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iodo@zozsopot.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu, w którym zostały przekazane (zakres danych określony jest treścią kierowanych przez Pani/Pana pism/dokumentów/wiadomości itp.) oraz w celu rejestru poczty wychodzącej i przychodzącej.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO w zależności od celu w jakim zostały przekazane.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub okres, przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów będzie trwał dłużej.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub przenoszenia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie, ul. B. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot, NIP: 585-13-42-944, REGON: 000308235, zwany dalej: „Administratorem”.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iodo@zozsopot.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik”.

4. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: wejście do windy, wejście główne do budynku, szlaban wjazdowy na teren obiektu, wejście z tarasu do budynku, wewnętrzny parking służbowy, wejście do budynku z parkingu służbowego, wejście do pomieszczeń Działu Żywienia.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 60 dni od momentu zarejestrowania. Rejestracji i zapisaniu na nośniku podlega tylko obraz.

6. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępnione następującym podmiotom: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; Zleceniobiorcy odpowiedzialnemu za obsługę systemu monitoringu wizyjnego, w tym odtwarzanie nagrań; podmiotom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (wykaz podmiotów upoważnionych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych dostępny u Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub przenoszenia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie, ul. B. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot, NIP: 585-13-42-944, REGON: 000308235, zwany dalej: „Administratorem”.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iodo@zozsopot.pl

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy cywilno-prawnej, której Pani/Pana jest stroną. Zakres przetwarzanych danych obejmuje co najmniej dane konieczne dla zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów

4. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres email) przetwarzane będą w celu ułatwienia kontaktu między Panią/Panem a Zleceniodawcą. Podanie tych danych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (wykaz podmiotów upoważnionych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych dostępny u Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz okres, przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. podatkowych, rachunkowych, bankowych), w zależności od tego, który z tych okresów będzie trwał dłużej. Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie zgody (dot. pkt 4) przechowywane będą do czasu jej odwołania.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub przenoszenia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Szanowny Pacjencie,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie, ul. B. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot, NIP: 585-13-42-944, REGON: 000308235, zwany dalej: „Administratorem”.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iodo@zozsopot.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych/leczniczych, rehabilitacyjnych i zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są ZUS, NFZ oraz podmioty upoważnione do otrzymania dokumentacji medycznej na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (wykaz podmiotów upoważnionych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych dostępny u Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub przenoszenia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i/lub warunkiem umownym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować odstąpieniem od świadczenia usług medycznych.

9. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Szanowny Pracowniku,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie, ul. B. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot, NIP: 585-13-42-944, REGON: 000308235, zwany dalej: „Administratorem”.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iodo@zozsopot.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974 .r – Kodeks Pracy ( Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. ) jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: akta osobowe zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (50 lat); dokumentacja płacowa, w tym listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dokumenty potrzebne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; dokumentacja powypadkowa zgodnie z Kodeksem pracy. W przypadku, gdy z obowiązujących przepisów prawa nie wynika przez jaki okres pracodawca powinien przechowywać dokumenty, należy uwzględniać 3-letni okres przedawnienia roszczeń pracowników ze stosunku pracy.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub przenoszenia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

SZCZEPIENIA DLA PERSONELU PRZECIW COVID-19

Zgoda na przetwarzanie danych do szczepień

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dla administratora systemu IT

Załącznik nr 4a – Klauzula informacyjna

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot
Skip to content